Teerachai Warehouse Services
Our Services (บริการ) >>
 

1. คลังสินค้า ประเภทรับฝากสินค้า
บริษัทจะรับผิดชอบความปลอดภัยของสินค้าที่นำฝาก เน้นการบริการ และดูแลจัดการบริหารสินค้าที่นำฝาก
ให้กับลูกค้า เน้นการบริการอย่างครบวงจร และสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้า
2. คลังสินค้า ประเภทเช่าพื้นที่
บริษัทจะดูแลความปลอดภัยของสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการครบวงจร ที่สนับสนุนการทำงานของลูกค้า
3. รถยกขนถ่ายสินค้า (Forklift)
4. HAND PALLET
5. Dock Leveller
6. Crane
7. แรงงาน
8. รถขนส่ง
9. พื้นที่ขนถ่ายสินค้า
10. บริการด่านชั่งน้ำหนัก [คลัสุขสวัสดิ์]
11. ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
12. ประกันภัยสินค้า
13. พื้นที่จัดเตรียมสินค้าในการ Pack และ Repack
14. วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของสินค้า


 

 
ข้อแตกต่างระหว่างโกดังประเภทรับฝากสินค้า และประเภทเช่าพื้นที่ >>

 

 
ความแตกต่าง
โกดัง แบบรับฝากสินค้า
โกดัง แบบเช่าพื้นที่
ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ระบบการควบคุมสินค้าเข้าออกที่เชื่อถือได้ 1. มีความสะดวกในการเข้าไปทำงานในพื้นที่เช่า
2. ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการบริหาร

2. สินค้าเก็บไว้ในพื้นที่ส่วนตัว ไม่ปะปนกับสินค้าผู้อื่น

3. ระบบรักษาความปลอดภัยที่วางใจได้ 3. ระบบรักษาความปลอดภัยที่วางใจได้
4. ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 4. เหมาะสำหรับการทำงานนอกเวลาทำการ
5. สามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสินค้า 5. มีความยืดหยุ่นสูงในการทำงาน
6. มีเวลาไปพัฒนางานด้านอื่นขององค์กร  
ความแตกต่าง
โกดัง แบบรับฝากสินค้า
โกดัง แบบเช่าพื้นที่
ระบบรักษา
ความปลอดภัย
1.  ประตูเข้า-ออกแน่นหนา 1. ประตูเข้า-ออกแน่นหนา
2.  ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 2. ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
3.  อนุญาตให้เข้า-ออกเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง 3. ระบบตรวจสอบสินค้าเข้า-ออก
4.  ระบบตรวจสอบสินค้าเข้า-ออก 4. ระบบป้องกันอัคคีภัย
5.  ระบบป้องกันอัคคีภัย  
6.  รับประกันความเสียหาย และสูญหายของสินค้า  
7.  ระบบควบคุมแมลง และสัตว์ต่างๆ ป้องกัน
ความเสียหายของสินค้า
 
 
 
 


 

 

201 Moo 8, Pracha-Uthit Road, Ratburana District, Bangkok 10140, Thailand Tel: 0-2428-5021 (Auto) Fax: 0-2428-1099 www.teerachai.co.th Copyright@2008 Teerachai Group, All Right Reserved