ภาษา : ไทย

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) 

 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy)


       กลุ่มบริษัทธีรชัย ได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ่นเพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง คู่ค้า ลูกค้า และผู้ใช้บริการได้ทราบและเข้าใจในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญ้ติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของข้อมูล

1. ขอบเขต
         ให้ประกาศฉบับนี้ มีผลใช้บังคับกับทุกกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้นว่าช่องทางการจัดเก็บข้อมูล ประเภทและรูปแบบของข้อมูลที่จัดเก็บ วัตถุประสงค์ของบริษัทในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. คำนิยาม
         
" บริษัท"                     หมายความว่า     กลุ่มบริษัทธีรชัย ประกอบด้วย
                                                                    - บริษัท ธีรชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
                                                                    - บริษัท ธีรชัยคลังสินค้า จำกัด
                                                                          - บริษัท ธีรชัย สตีล เซ็นเตอร์ จำกัด
                                                                    - บริษัท เอ็ม โอ ดี เมทัล จำกัด
                                                                          - บริษัท เนชั่นไวด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
                                                                          - บริษัท เบสท์แลนด์ จำกัด
                                                                    - บริษัท ที่ดินวังเพชร (2531) จำกัด
         " ข้อมูลส่วนบุคคล"     หมายความว่า    ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งสามารถระบุถึงตัวบุคคลนั้นได้ เป็นต้นว่า ที่อยู่อีเมลล์ ชื่อบริษัท ตำแหน่งงาน ที่อยู่บริษัทของท่าน ชื่อ สกุล ที่อยู่บ้าน วันเดือนปีเกิด เพศ สถานะสมรส รายละเอียดครอบครัว ประวัติการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน เลขหมาย รหัส และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
            " เจ้าของข้อมูล "         หมายความว่า         บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้นว่า พนักงาน, คู่ค้า, ลูกค้า

             " บุคคล"                     หมายความว่า            บุคคลธรรมดา  

 

 3. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด
     3.1 การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม ในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวมรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการ หรือบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลรับรู้ ให้ความยินยอมเป็นหนังสือ หรือโดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเกี่ยวกับความสนใจและบริการที่ท่านใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้
                              - Line ID ของท่าน
                              - Facebook Account ของท่าน
                              - Instagram Account ของท่าน
                              - Twitter Account ของท่าน
                              - ชื่อ - นามสกุล
                              - ที่อยู่
                              - ที่อยู่อีเมลล์
                              - เบอร์โทรศัพท์มือถีอ
รวมถึงการกรอกแบบฟอร์มในรูปแบบออนไลน์ต่างๆ เช่น การลงทะเบียนเข้าใช้งาน หรือการติดต่อต่างๆ ผ่านช่องทาง Social Media ของบริษัท โดยจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวตนของท่าน และข้อมูลการติดต่อ หรือข้อมูลอื่นใด ที่จะเป็นประโยชน์
     3.2 หากกรณีที่เป็นผู้เยาว์ (บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ประสงค์จะให้บริษัทจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ แยกพิจารณาเป็นดังนี้
          - ในกรณีผู้เยาว์อายุไม่ถึง 10 ปี บริษัทต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ ประกอบกับการให้ความยินยอมของผู้เยาว์
            -  ในกรณีผู้เยาว์อายุเกิน 10 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ บริษัทจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้เยาว์ ประกอบการให้ความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้ปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์

 

4. การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
          การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม และต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ก่อน หรือในขณะนั้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องขอความยินยอม
     4.1 เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการวางแผนหรือการสถิตหรือสำมะโนต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ
     4.2 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพของบุคคล
     4.3 เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยชอบด้วยกฎหมาย
     4.4 เพื่อประโยชน์แก่การสืบสวน สอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือในการพิจารณาพิพากษา คดีของศาล
     4.5 เป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามคำสั่งศาล

 

5. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
          ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
         5.1 เพื่อการให้บริการ ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า เพื่อการปรับปรุง และการแก้ไขผลิตภัณฑ์ การพัฒนา และนำเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
         5.2 เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลและประวัติการเข้ารับบริการของทางบริษัท
         5.3 เพื่อเป้นช่องทางติดต่อในการรับข้อติชม ข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
         5.4 เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อรับข้อมูลที่ร่วมรายการจัดโปรโมชั่นของทางบริษัท
         5.5 เพื่อตรวจสอบและส่งข้อมูลการดำเนินธุรกรรมทางด้านการเงินของท่าน เพื่อยืนยันการชำระเงิน
         5.6 เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล ทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และการขาย รวมถึงการประชาสัมพันธ์ และบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของบริษัทเอง บริษัทในเครือ คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หรือของบุคคลอื่นผ่านการแจ้งเตือนในรูปแบบต่างๆ เช่น SMS หรือทางสื่อ Social เป็นต้น
         5.7 เพื่อการจัดทำฐานข้อมูล และประวัติของพนักงาน
         5.8 เพื่อพิสูจน์ตัวตน ตรวจสอบการศึกษา และประวัติการทำงานของพนักงาน
         5.9 เพื่อการจัดทำสวัสดิการของพนักงาน การจัดทำกรมธรรม์ประกันชีวิต
         5.10 เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีของพนักงาน
         5.11 เพื่อการติดต่อ ประเมินผล และบริหารความสัมพันธ์ของบริษัท กับพนักงาน
         5.12 เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานแก่บริษัทในเครือ บุคคลผู้รับช่วงสิทธิตามกฎหมายจากบริษัท และบุคคลอื่น เช่น ธนาคารพาณิชย์ อันเกี่ยวกับประโยชน์ของพนักงานในการขอใช้บริการ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของะนาคารพาณิชย์ สิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต สิทธิประโยชน์เงินสวัสดิการ และ/หรือการให้คำรับรองหรือยืนยนเกี่ยวกับสถานะความเป็นพนักงาน ประวัติการทำงาน และประวัติการศึกษา รวมทั้งเพื่อเปิดเผยให้แก่หน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ
         5.13 เพื่อการบริหารและจัดการความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้อง
         5.14 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ ตลอดจนแนวทางหรือข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท
         5.15 เพื่อการปฏิบัติตามระเบียบการดำเนินการภายในของบริษัท และบริษัทในเครือ
         5.16 เพื่อการติดต่อ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการให้บริการของบริษัท และบริหารความสัมพันธ์ของบริษัทกับท่าน

 

6. การรักษาความมั่งคงปลอดภัย
          6.1 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบาย การรักษาความมั่นคงปลดภัย
          6.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับมา เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทเท่านั้น และบริษัทจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
          6.3 สถานที่จัดเก็บข้อมูล บริษัทจัดเก็บข้อมูลในห้องหรือตู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์นิรภัย โดยแยกการจัดเก็บซึ่งประกอบด้วย
                    - ข้อมูลพนักงาน                    จัดเก็บที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
                    - ข้อมูลลูกค้า                         จัดเก็บที่ฝ่ายขาย
                    - ข้อมูล Supplier/Vendor       จัดเก็บที่ฝ่ายจัดซื้อ

 

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
          เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล ระงับการใช้ชั่วคราว ตลอดจนสิทธิในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย และสมบูรณ์อยู่เสมอ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เว้นแต่เป็นการขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การกระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร กระทบต่อเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของประเทศ มีผลต่อการสืบสวน สอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล หรือกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิ โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร โดยบริษัทจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องฯ ของเจ้างของข้อมูล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้

 

8. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
          บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลขอท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่บริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์กับท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในของบริษัทฯ และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเก็บแล้ว บริษัทจะทำการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้

 

9. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
          บริษัทฯ อาจทำการปรับปรุง หรือแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ โดยบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน ก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง

 

10. ช่องทางการติดต่อ

                     บริษัท ธีรชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
                     บริษัท ธีรชัยคลังสินค้า จำกัด
                     บริษัท เนชั่นไวด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
                     บริษัท ที่ดินวังเพชร (2531) จำกัด 

     เลขที่ 239 หมู่ที่ 11 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
     โทร. 0-2425-8989

                     บริษัท ธีรชัย สตีล เซ็นเตอร์ จำกัด
                     บริษัท เอ็ม โอ ดี เมทัล จำกัด
                     บริษัท เบสท์แลนด์ จำกัด

     เลขที่ 297 หมู่ที่ 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 100290
     โทร. 0-2425-8989

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศนโยบายนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป