ภาษา : ไทย

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) 

 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy)


 

     กลุ่มบริษัทธีรชัย ได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง คู่ค้า ลูกค้า และผู้ใช้บริการ

ได้ทราบและเข้าใจในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การ

บริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ..2562

เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของข้อมูล

 

 1. ขอบเขต

    ให้ประกาศฉบับนี้ มีผลใช้บังคับกับทุกกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้นว่า

ช่องทางการจัดเก็บข้อมูล ประเภทและรูปแบบของข้อมูลที่จัดเก็บ วัตถุประสงค์ของบริษัทในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

การแบ่งปันข้อมูล ดังกล่าวให้กับบุคคลอื่น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 


 

2.คำนิยาม

 บริษัท”        หมายความว่า  กลุ่มบริษัทธีรชัย

ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า  ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งสามารถระบุถึงตัวบุคคลนั้นได้ เป็นต้นว่า

  ที่อยู่อีเมล์ ชื่อบริษัท ตำแหน่งงาน ที่อยู่บริษัทของท่าน ชื่อ สกุล ที่อยู่บ้าน

  วันเดือนป๊เกิด เพศ สถานะสมรส รายละเอียดครอบครัว ประวัติการศึกษา

  หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน เลขหมาย รหัส และให้หมายความรวมถึง

  ข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือ

  ทางอ้อม

เจ้าของข้อมูล”  หมายความว่า    บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้นว่า พนักงาน,คู่ค้า,ลูกค้า

บุคคล”      หมายความว่า   บุคคลธรรมดา

 


 

3. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด

 3.1 การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม ในการเก็บ

รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการ หรือบริการด้วยวิธี

การทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู้ ให้ความยินยอม เป็นหนังสือ

หรือโดยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ โดยสภาพไม่อาจให้ความยินยอมดังกล่าวได้

บริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเกี่ยวกับความสนใจและบริการที่ท่านใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้

Line ID ของท่าน     

        Facebook Account ของท่าน

        ข้อความของท่าน

ชื่อ - นามสกุล

ที่อยู่

ที่อยู่อีเมล์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

รวมถึงการกรอกแบบฟอร์มในรูปแบบออนไลน์ต่างๆ เช่น การลงทะเบียนเข้าใช้งาน หรือการติดต่อต่างๆ ผ่านช่องทาง Social

Media ของบริษัท โดยจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวตนของท่านและข้อมูลการติดต่อ หรือข้อมูลอื่นใด ที่จะเป็นประโยชน์

3.2 หากเป็นกรณีที่ผู้เยาว์ (บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ 20 ปีบริบูรณ์) ประสงค์จะให้บริษัทจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ

ผู้เยาว์ แยกพิจารณาเป็นดังนี้

    - ในกรณีผู้เยาว์อายุไม่ถึง 10 ปี บริษัทต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ใช้อำนาจปกครอง

หรือผู้ปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ ประกอบกับการให้ความยินยอมของผู้เยาว์

    - ในกรณีผู้เยาว์อายุเกิน 10 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์บริษัทจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้เยาว์ ประกอบการให้

ความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้ปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์

 


 

 4. การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

 การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม และต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ก่อน หรือในขณะนั้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

ไม่จำเป็นต้องขอความยินยอม

4.1 เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการวางแผนหรือการสถิตหรือสำมะโนต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ

4.2 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพของบุคคล

4.3 เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยชอบด้วยกฎหมาย

4.4 เพื่อประโยชน์แก่การสืบสวนสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือในการพิจารณาพิพากษา คดีของศาล

4.5 เป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามคำสั่งศาล

 


 

5. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ประมวลผล โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

5.1 เพื่อการให้บริการ ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าเพื่อการปรับปรุง และการแก้ไขผลิตภัณฑ์ การพัฒนา และนำเสนอ

ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

5.2 เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลและประวัติการเข้ารับบริการของทางบริษัท

5.3 เพื่อเป็นช่องทางติดต่อในการรับข้อติชม ข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

5.4 เพื่อเพิ่มช่องทาง ในการติดต่อรับข้อมูลที่ร่วมรายการจัดโปร์โมชั่นของทางบริษัท

5.5 เพื่อตรวจสอบและส่งข้อมูลการดำเนินธุรกรรมทางด้านการเงินของท่าน เพื่อยืนยันการชำระเงิน

5.6 เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล ทำกิจกรรมสงเสริมการตลาด และการขาย รวมถึงการประชาสัมพันธ์ และบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

ของบริษัทเอง บริษัทในเครือ คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หรือของบุคคลอื่นผ่านการแจ้งเตือนในรูปแบบต่างๆเช่น SMS หรือทางสื่อ

Social เป็นต้น

5.7 เพื่อการจัดทำฐานข้อมูล และประวัติของพนักงาน

5.8 เพื่อพิสูจน์ตัวตน ตรวจสอบการศึกษา และประวัติการทำงานของพนักงาน

5.9 เพื่อการจัดทำสวัสดิการของพนักงาน การจัดทำกรมธรรม์ประกันชีวิต

5.10 เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีของพนักงาน

5.11 เพื่อการติดต่อ ประเมินผล และบริหารความสัมพันธ์ของบริษัทกับพนักงาน

5.12 เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานแก่บริษัทในเครือ บุคคลผู้รับช่วงสิทธิตามกฎหมายจากบริษัท และบุคคลอื่น

เช่น ธนาคารพาณิชย์ อันเกี่ยวกับประโยชน์ของพนักงานในการขอใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารพาณิชย์ สิทธิประโยชน์

ตามกรมธรรณ์ประกันชีวิต สิทธิประโยชน์เงินสวัสดิการ และ / หรือการให้คำรับรองหรือยืนยันเกี่ยวกับสถานะความเป็นพนักงาน

ประวัติการทำงาน และประวัติการศึกษา รวมทั้งเพื่อเปิดเผยให้แก่หน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นๆของรัฐ

5.13 เพื่อการบริหารและจัดการความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้อง

5.14 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ ตลอดจนแนวทางหรือข้อกำหนดต่างๆของหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงาน

ของบริษัท

5.15 เพื่อการปฏิบัติตามระเบียบการดำเนินการภายในของบริษัท และบริษัทในเครือ

5.16 เพื่อการติดต่อ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการให้บริการของบริษัท และบริหารความสัมพันธ์ของบริษัทกับท่าน

 


 

6.การรักษาความมั่นปลอดภัย

 

6.1 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงกำหนดให้มีมาตรการในการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย

การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มี

การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบาย การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

  

6.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับมา เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูล

ทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จะถูกนำไป

ใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทเท่านั้น และบริษัทจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิของ

เจ้าของของข้อมูลส่วนบุคคล

 


 

7.สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 

    เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล ระงับการใช้ชั่วคราว ตลอดจนสิทธิในการขอ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย และสมบูรณ์อยู่เสมอ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

เว้นแต่เป็นการขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การกระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร กระทบต่อเศรษฐกิจและการ

พาณิชย์ของประเทศ มีผลต่อการสืบสวนสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล หรือ

กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น

   เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิ โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผล

การพิจารณาตามคำร้องฯของเจ้าของข้อมูล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องฯดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของ

เจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้

 


 

8.ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทอาจไม่สามารถลบข้อมูลทั้งหมดของท่านออกจากฐานข้อมูลของบริษัทได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่มีข้อมูลที่เหลืออยู่เนื่องจาก

การสำรองข้อมูลและเหตุผลอื่นๆ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านตราบเท่าที่ข้อมูลนั้นยังจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการ

รวบรวมข้อมูล ในกรณีที่ท่านยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทไปแล้ว บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา

10 ปี ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กฎหมายว่าด้วยการบัญชี กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กฎหมายภาษีอากร และตามนโยบาย คู่มือต่างๆในเรื่องการจัดเก็บและทำลายเอกสารต่างๆของบริษัท และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาใน

การเก็บแล้วบริษัทจะทำการลบทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้

 


 

9.การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

บริษัทอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของ

บริษัท รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ โดยบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน ก่อนจะเริ่ม

ดำเนินการเปลี่ยนแปลง

 

 


 

10.ช่องทางการติดต่อบริษัท

กลุ่มบริษัท ธีรชัย

 

  เลขที่ 239 หมู่ที่ 11 .ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

 

เบอร์โทรศัพท์ 0-2425-8989   มือถือ 092-267-7218

 


 

ประกาศนโยบายนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป